صفحه سفارش وب سایت

طراحی سایت های آموزشی

- راه اندازی سایت های مختلف آموزشی با پنل بیگ بلوباتن

- راه اندازی آزمون ساز و مدیریت مدرسه 

- راه اندازی فرم ساز برای ایحاد انواع فرم های محتلف با پرداخت توسط درگاه بانکی و گزارش گیری 

نمونه پنل های آموزشی :

https://b.harekatesefid.ir/b/kg3-lfv-gcq-d2d 


https://lms.harekatesefid.ir